Carmen Andrade Perdrix és una investigadora en Química Industrial, reconeguda internacionalment per les seves contribucions sobre la corrosió de l’acer en el formigó armat i el disseny i aplicació de tècniques no destructives de mesura de la integritat estructural i la velocitat de corrosió. Actualment és cap del Departament de Seguretat i Durabilitat de les Estructures de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Una constant de la seva trajectòria ha estat l’aplicació pràctica de la recerca, sovint en grans infraestructures, com el Canal de Panamà o l’Estadi de Maracaná. N’és un exemple el desenvolupament d’un corrosímetre de mesura in situ que, patentat pel CSIC el 1990, actualment es considera encara el de referència a tot el món:

“Nosaltres ens dediquem a la recerca, però en el nostre camp és fonamental que l’apliquem. Intentem orientar la recerca cap a aquells temes que tenen una importància pràctica real. Treballem amb programes de dinàmica molecular, o (…) amb la nanociència, però també treballem per encàrrec per a una empresa concreta que sol·liciti els nostres serveis per a mesurar la corrosió o les fissures que apareguin en una estructura. Anem al lloc, mesurem la corrosió y realitzem un informe tècnic.”

Corrosió a l'acer Font: The justified sinner CC BY-NC-SA 2.0

Corrosió a l’acer
Font: The justified sinner CC BY-NC-SA 2.0

Va exercir de Directora General de Política Tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia (2006-2008), quan va fer referència als reptes de la igualtat entre homes i dones en el món laboral:

“Cal indicar que (…) un 60% dels nous llocs de treball creats entre 1995 y 2000 pertanyien al sector de les altes tecnologies, en el qual les dones compten amb una representació molt escassa, especialment als nivells més alts d’especialització tècnica i en la presa de decisions. (…) La manca de protecció jurídica o social i la perpetuació de la desigual i injusta distribució de responsabilitats en la vida privada i pública entre homes i dones segueix constituint un risc. Els governs han de comprometre’s a crear marcs d’actuació per a consolidar la igualat entre homes i dones en la ocupació”.